Klikgebit op implantaten

Wanneer een klikgebit?

Het prob­leem van de onder­prothese is, dat die door het sterke krimpen ofwel slinken van de kaak in de loop van de tijd steeds losser gaat zit­ten. Door het slinken van het bot van de onderkaak komt ook de hoofdzenuw in de onderkaak steeds meer naar het opper­vlak zodat de beweg­in­gen van de prothese door kauwen pijn kun­nen veroorza­ken. Het kan zelfs zo erg worden dat het nor­male func­tioneren zoals eten en spreken ermee belem­merd wordt. Daarom wordt de klikprothese op implan­taten vaak door de verzek­er­aar goedgekeurd.

In onze prak­tijk gaan we meestal uit van twee implan­taten met daarop een met­alen staafje (ook wel steg genoemd). Op die steg klikt de prothese door mid­del van een klipje vast (ook wel ruiter genoemd). Natuurlijk kunt u het kun­st­gebit zelf uit­ne­men om deze te reini­gen. In een enkel geval is het nodig een volledig implan­taat gedra­gen prothese te ver­vaardi­gen op 3 of 4 implan­taten omdat er spec­i­fieke prob­le­men zijn die een goed resul­taat met twee implan­taten in de weg staan.

Duur van de behandeling

Goed bereid kost even tijd. Een uitspraak die u vaak hoort in de horeca, maar eveneens van toepassing is op een implantaat gedragen prothese ofwel klikgebit. De gehele pro­ce­dure beslaat vanaf het eerste moment van implanteren ongeveer twaalf weken. Bestaande uit zes weken ingroeifase en zes weken voor het ver­vaardi­gen van de prothese. Voor het implanteren en ver­vaardi­gen van een klikgebit in de bovenkaak geldt een langer ter­mijn. Prothesepraktijk Nieuweburen hanteert een ingroeifase van zes weken om een zo hoog mogelijk slag­ingsper­cent­age te hebben. Een kor­tere ingroeifase ver­hoogt het risico van het afs­toten van de implan­taten. Uw oude prothese wordt aangepast, zodat u deze gedurende de ingroeifase kunt bli­jven dragen. U moet er alleen wel rekening mee houden dat eten wat moeizamer gaat in deze periode en we het liefst zien dat u de oude prothese zo min mogelijk draagt.

Eerste afspraak

Indien implan­taten bij u noodza­ke­lijk zijn, ver­wi­jzen wij u door naar de Implan­toloog waar wij mee samenwerken in Dokkum. Tij­dens de afspraak bij de Implan­toloog beo­ordeeld hij of implanteren mogelijk is. Dat doet hij door middel van een gesprek, een mon­don­der­zoek en aan­vul­lende röntgenfoto’s. Het kan ook zijn dat uw spec­i­fieke klachten niet op te lossen zijn door een prothese met implan­taten, maar dat u gewoon met een volledig kun­st­gebit geholpen kan worden.

Als onze Implan­toloog vindt dat een prothese op implan­taten een goede indi­catie is, dan vraagt hij deze behan­del­ing aan bij uw zorgverzek­er­aar. Het kan een aan­tal weken duren voor­dat de machtig­ing ver­strekt is. Zodra deze binnen is zal een vervolgafspraak voor u ingepland worden (mocht dit al niet gedaan zijn).

Het klikgebit

Nu kan het klikgebit gemaakt wor­den. We beginnen met de eerste afdrukken, deze zijn nodig om de afdruklepels te maken. Met deze afdruklepels kan een precisie afdruk gemaakt worden. Vervolgens worden er zogenoemde beetplaten gemaakt waarmee de hoogte en de juiste beet kan bepalen. Ook kan in deze fase de kleur besproken worden. De eerstvolgende afspraak is een pasfase, de prothese is dan opgesteld in was. Vindt u de kleur en vorm van de tanden mooi en is de technieker op het technische vlak tevreden over de prothese zoals deze nu opgesteld is. Dan kan hij worden afgemaakt. Als laatste heeft u dan een plaats afspraak. Op de implan­taten wordt een met­alen staafje (de steg) vast­geschroefd, waarop het nieuwe kun­st­gebit vast­gek­likt wordt. Daarom heet het een ‘klikgebit’. Bij Prothesepraktijk Nieuweburen vinden we controle erg belangrijk, daarom komt u na 14 dagen in elk geval terug voor een nacontrole.